Verwijlinteresten: Wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin uiteenlopende voorstellen betreffende de minnelijke invordering van schulden zijn samengebracht en die onlangs door de Kamer werd goedgekeurd.

De onderneming moet haar factuur verzenden binnen een termijn van 7 werkdagen en voor de betaling ervan een termijn toekennen van minstens 20 kalenderdagen na de uiterste verzenddatum. Bij niet-betaling moet ze een betalingsherinnering sturen alvorens over te gaan tot een ingebrekestelling of tot enige andere handeling tot invordering. Die eerste betalingsherinnering is kosteloos voor de consument.

Het totaal van de kosten die in rekening worden gebracht voor de minnelijke invordering van een niet betaald bedrag, mag niet hoger liggen dan € 40 wanneer de hoofdsom niet hoger is dan € 400, 10% op de schijf van € 400,01 tot € 5.000, 5% op de schijf van € 5.000,01 tot € 10.000, 1% op de schijf van € 10.000,01 tot € 200.000 & 0,5% op de schijf vanaf € 200.000,01.

In geen enkel geval mag het totaal van de kosten meer bedragen dan € 6.650.