Een slechte betaler betaalt ook extra aan de fiscus …

Een leverancier of klant protesteert uw factuur en u wilt die voor de rechtbank brengen. Los van alle kosten van zo’n rechtszaak moet hij mogelijk nadien ook nog aan de fiscus betalen. Hoezo en wat is er daarbij van belang?

De rechter laat uw klant betalen

Nadien ook betalen aan de fiscus? De wet voorziet inderdaad (art. 142-152 W.Reg.) dat vonnissen en arresten waarbij een klant een som geld moet betalen, onderworpen zijn aan een registratierecht van 3%. Dat registratierecht komt bovenop de som die uw klant aan u moet betalen.

Registratierecht komt bovenop de vordering. Degene die veroordeeld wordt om te betalen, moet nadien dat registratierecht betalen, in principe dus uw klant.

Let op! Laat u na die veroordeling als schuldeiser beslag leggen omdat uw klant nog niet betaalt, dan moet u wel van de opbrengst daarvan ook eerst de fiscus betalen.

Enkel voor factuurbedrag vanaf € 12.500. Het registratierecht wordt berekend op de hoofdsom die uw klant moet betalen, indien die hoger is dan € 12.500. Voor een factuurbedrag van € 12.500 moet de klant dan dus € 375 registratierechten betalen.

Niet bij invordering van onbetwiste schulden. Wilt u een niet-geprotesteerde factuur innen door de speciale procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (zgn. IOS) via de deurwaarder, dan moet er geen registratierecht betaald worden. Het is dus enkel van toepassing als de zaak voor de rechter komt.

Wat is er van belang?

Beter om vóór de zitting een akkoord te hebben. Wijs uw klant erop dat hij die heffing van 3% kan vermijden door voordat de zaak voorkomt met u tot een akkoord te komen dat dan bevestigd wordt in het vonnis. Enkel als er een echte veroordeling komt van de rechter, moeten er immers registratierechten betaald worden. Wijs uw klant er dus op dat hij er alle belang bij heeft om vooraf een afspraak te maken. Gaat de klant vóór de zitting akkoord met de eis, dan kan de rechter een akkoordvonnis maken en is de schuldenaar die 3% niet verschuldigd.

Tip. Ook afbetalingen kunnen in zo’n akkoordvonnis opgenomen worden. Let er dan wel op dat erin staat dat als de debiteur een afbetaling mist, de volledige som meteen opeisbaar is.

Hoe zit het met de rolrechten? De rolrechten moeten niet meer voorgeschoten worden door u als eiser. Komt er een akkoordvonnis, dan wordt daarin het best afgesproken wie de rolrechten zal betalen. Is dat niet voorzien, dan moet u als eiser die betalen.

Goed om te weten. Het gaat om € 165 voor de ondernemingsrechtbank, op zich misschien geen overdreven geen hoog bedrag, maar toch…

Een akkoordvonnis is ook voor u voordelig. Niet alleen uw klant kan winnen met een akkoordvonnis, ook voor u als eiser heeft dit een aantal voordelen. Is er een akkoordvonnis, dan kan de klant immers nadien geen hoger beroep meer instellen.

Minder deurwaarderskosten en tijdverlies. Als de klant het akkoordvonnis niet uitvoert, dan kunt u bovendien direct naar de gerechtsdeurwaarder voor een gedwongen tenuitvoerlegging. U hoeft het niet meer te laten betekenen. Bij de uitvoering zal de deurwaarder ook niet meer de registratierechten moeten inhouden, waardoor de kans groter is dat u een groter deel van uw centen krijgt. Ook u bespaart door zo’n akkoordvonnis dus mogelijk kosten…