Een klant vraagt u om een afbetalingsplan…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur niet volledig zal kunnen betalen op de vervaldag en vraagt u om een afbetalingsplan. Wat zijn dan zoal de aandachtspunten indien u op die vraag wilt ingaan?

Klant vraagt om een afbetalingsplan

U wilt daar wel op ingaan… Ook al bent u op zich niet verplicht om een afbetalingsplan toe te kennen, het kan in uw voordeel zijn dat u niet meteen naar de rechter moet stappen. U wilt hem dus die kans wel geven.

Goed om te weten. Weigert u een afbetalingsplan en start u direct een gerechtelijke procedure, dan kan de rechter uw klant zelf ook afbetalingstermijnen toekennen. Had hij reeds een afbetalingsplan dat hij niet nakwam, dan is de kans dat de rechter nog termijnen zal toekennen, veel kleiner.

Hoe pakt u dat dan aan?

Mag u ook nog extra’s aanrekenen? U kunt met de klant afspreken dat hij niet enkel het bedrag van uw factuur zal betalen, maar ook interesten en een schadevergoeding.

Let op! Wilt u niets extra aanrekenen, dan is het in ieder geval wél van belang dat u in het afbetalingsplan voorziet dat u “zich het recht op verwijlinteresten en schadebeding voorbehoudt” . In dat geval kunt u – als stok achter de deur – die immers wel laten aanrekenen door uw advocaat indien de klant het afbetalingsplan niet zou naleven.

Hoeveel schadevergoeding? Voor professionele klanten kunt u hierover zelf afspraken maken binnen bepaalde grenzen. De schadevergoeding beperkt u voor een professionele klant (een onderneming) het best tot 10% van het bedrag dat hij nog moet betalen. Komt de zaak nadien voor de rechter, dan zal die een overdreven schadebeding immers toch matigen. In de regel worden schadebedingen van boven de 10% steeds tot 10% of lager verminderd. Het is ook het best dat u dit afstemt op het schadebeding dat voorzien is in uw algemene voorwaarden.

Tip: De wet voorziet zelf in een forfaitair bedrag van € 40 als schadevergoeding. Dat kunt u dus toepassen als alternatief of als minimum.

Daarbovenop ook nog interest? Ook die beperkt u het best tot 10% per jaar. Vraagt u meer, dan zal de rechter deze in de regel vaststellen op de wettelijke interesten die u aan professionelen mag vragen (wet van 02.08.2002) , dus 8% per jaar.

En bij een particuliere klant? Daar ligt het iets moeilijker. Een schadevergoeding voor een consument wordt in de praktijk door een rechter zelden toegekend. Het kan ook enkel als het wederkerig opgesteld is, u moet dus ook een gelijkwaardige schadevergoeding voorzien voor wanneer u zelf bv. te laat zou leveren.

Let op! U mag in ieder geval wel de wettelijke interest aanrekenen, maar die is momenteel maar 2% per jaar. Vraagt u meer, dan is de kans groot dat de rechter die beperkt.

Wat als uw klant het plan niet naleeft? In dat geval kunt u meteen naar de rechter stappen om de volledige schuld te innen. Neem het best uitdrukkelijk op in het plan dat “bij niet-naleving van het plan, het saldo van rechtswege en integraal opeisbaar wordt”.

Tip: Is de klant een professioneel, dan kunt u trachten op te nemen dat de zaakvoerder zich tevens persoonlijk en hoofdelijk verbindt tot betaling van de schuld. In dat geval staat u nadien immers nog sterker.

In het afbetalingsplan kunt u voor uw professionele klanten een extra schadevergoeding en interesten aanrekenen op het te betalen bedrag. Bij particuliere klanten beperkt u zich het best tot de wettelijke interesten. Voorzie wel dat als de klant het plan niet naleeft, u direct het volledige bedrag kunt opeisen.