Corona en uw onbetaalde facturen: hoe zit dat fiscaal gezien?

Door de coronacrisis blijven uw facturen langer dan anders ‘openstaan’ en mogelijkerwijze zitten er ook bij die helemaal niet meer betaald zullen worden. Zijn die onbetaalde facturen dan fiscaal aftrekbaar en wat met de btw erop?

Verlies op uw klant is zeker

Belastingen. U mag dan de factuur definitief afboeken. Dat is bv. het geval als een klant failliet gegaan is en het faillissement zonder uitkering aan de schuldeisers afgesloten is, of als de curator u eerder al een attest bezorgd heeft waarin staat dat u niets meer zal krijgen. Dat is ook het geval als u kunt aantonen dat u al het mogelijke gedaan heeft om de vordering te innen, maar zonder resultaat.

U mag dan de btw terugvragen via het vak ‘regularisaties in het voordeel van de belastingplichtige’ in de btw-aangifte. De teruggave van btw is geen probleem wanneer uw klant failliet is of in een WCO-procedure zit. Buiten die gevallen moet het definitieve verlies beoordeeld worden op basis van de concrete omstandigheden eigen aan ieder geval (parl. vr. nr. 1288, 21.11.1994) .

Verlies op uw klant is waarschijnlijk

Belastingen. Als u niet zeker bent dat de factuur niet meer (volledig) betaald zal worden en dit enkel ‘waarschijnlijk’ is, mag u ze nog niet definitief afboeken. U/uw boekhouder moet dan een ‘waardevermindering’ aanleggen, waarmee de factuur voorlopig uit uw inkomsten gehaald wordt. Wordt ze later toch nog betaald, dan moet de waardevermindering ‘teruggenomen’ worden.

Het risico op niet-betaling moet ‘scherp omschreven’ zijn per waardevermindering. U moet dus per openstaande factuur het risico op niet-betaling beoordelen. Een globale waardevermindering van bv. 20% op alle facturen waarvoor de betalingstermijn verstreken is, is niet vrijgesteld.

De waarschijnlijkheid van het verlies wordt automatisch aangenomen voor vorderingen op klanten in een zgn. WCO-procedure vanaf het moment dat de rechtbank een reorganisatieplan gehomologeerd heeft of een minnelijk akkoord vastgesteld heeft (art. 48, lid 2 WIB 92) .

Formulier 204.3. U of uw boekhouder moet bij de fiscale aangifte een speciaal formulier (204.3) voegen. Daarop moeten de waardeverminderingen vermeld worden zolang ze niet teruggenomen zijn.

U moet bewijzen dat uw factuur effectief oninbaar is. Zorg er dus voor dat u kunt aantonen dat u alles ondernomen heeft om de betaling te verkrijgen. Een gewone herinneringsbrief zal in principe niet volstaan. Als uw klant niet reageert op een ingebrekestelling van een advocaat of gerechtsdeurwaarder, dan zal de fiscus in principe aanvaarden dat u over afdoende bewijzen beschikt om de teruggaaf te rechtvaardigen.

Fiscus is soepel door coronacrisis

Circulaire. De fiscus heeft een circulaire uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor waardeverminderingen (circ. 2020/C/45, 23.03.2020) . Hij bevestigt daarin dat de crisis een bijzondere omstandigheid is die het verlies van vorderingen op ondernemingen met betalingsachterstand (die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van de overheidsmaatregelen) waarschijnlijk maakt.

Soepel beoordelen: De controleurs zullen ‘enige soepelheid’ mogen toepassen bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij klanten van wie de omzet aanzienlijk afgenomen is door de beperkende maatregelen van de federale regering. Eigenlijk komt het erop neer dat uw controleur normaal gezien niet zal discussiëren over waardeverminderingen op klanten die verplicht hebben moeten sluiten.