Hoeveel extra aanrekenen aan klanten die te laat betalen?

De interest voor laattijdige betalingen in handelszaken blijft ook in 2019 behouden op 8%. Mag u dan niet meer aanrekenen aan klanten die u slecht betalen en voor welke klanten kunt u dit tarief dan precies toepassen?

 

Hoeveel rekent u slechte betalers aan?

 

Altijd 8% nu? De interest die verschuldigd is bij laattijdige betalingen in handelstransacties werd voor het eerste semester van 2019 vastgesteld op 8% per jaar, zo kwam in de media.

Voor welke klanten geldt dit precies? U kunt deze interest vragen aan al uw professionele klanten. Dat zijn dus niet enkel de ‘klassieke handelaars’ maar ook alle ‘ondernemers’.

Tip:  Zo kunt u ook 8% interest aanrekenen aan klanten met een vrij beroep, vzw’s, enz.

Ook een extra boete van € 40. De wet voorziet ook dat u naast die interest nog een schadevergoeding van € 40 kunt aanrekenen. Dat bedrag dient dan om de invorderingskosten te compenseren.

Niet voor particuliere klanten. Voor particuliere klanten mag u die 8% niet zomaar toepassen. Tenzij u andere afspraken maakte met uw particuliere klant, moet u voor hen de wettelijke rentevoet toepassen. Die ligt heel wat lager, nl. 2% op jaarbasis.

Andere afspraken maken kan! Die bedragen gelden voor alle laattijdige betalingen tussen ondernemingen. Dus ook als er niets anders afgesproken was en zelfs als er geen algemene voorwaarden waren. Niets belet u echter om nog meer te vragen indien dit in uw algemene voorwaarden staat.

Welke andere afspraken zijn mogelijk?

 

Een hogere interest vragen? U kunt in uw algemene voorwaarden voorzien dat uw klant, als hij te laat betaalt, u bv. 10% moet betalen.

U krijgt wel niet altijd wat u vraagt… Overdrijft u echter, dan zal de rechtbank de rentevoet verminderen tot een aanvaardbaar niveau. In de praktijk wordt in de rechtspraak meestal nog een rente van 10% aanvaard.

Goed om te weten. Daarnaast kunt u ook in uw algemene voorwaarden een hogere boete afspreken dan die € 40. U kunt bv. 10% van het factuurbedrag voorzien om uw invorderingskosten te compenseren.

Hangt ook af van de procedure die u volgt. Past u nadien, om de schuld in te vorderen, de procedure voor onbetwiste geldschulden (via de deurwaarder) toe, dan zijn daarbij het schadebeding en de interesten die u kunt vragen wel beperkt tot maximaal 10% van de hoofdsom. Vordert u in via de rechter, dan kunt u wel wat meer vragen: tot zo’n 10% interesten en 10% schadebeding.

Vanaf wanneer rekent u de interest? Is er niets afgesproken, dan kunt u interesten vragen als uw klant uw factuur niet binnen de dertig dagen betaalt. Die dertig dagen gaan in principe in op de dag volgend op de dag van ontvangst van de factuur. Als u de factuur voor de levering stuurt, dan gaat de termijn in op de dag van ontvangst van de levering van de goederen of diensten. Als er eerst een aanvaarding of controle voorzien is, dan start de termijn op de dag van aanvaarding of controle, maar deze moet dan wel zelf binnen de dertig dagen gebeuren.

Tip:  U kunt ook hier gelukkig andere afspraken maken en voorzien in uw algemene voorwaarden dat de klant bv. binnen de acht dagen na factuurdatum moet betalen.