Hoe u beschermen tegen wanbetalingen na de coronacrisis?

Er wordt een zondvloed aan wanbetalingen voorspeld na de coronacrisis. Kunt u zich daar als zelfstandige nú al tegen wapenen? Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen opdat uw klanten u wel nog (tijdig) betalen?

U wapenen voordat u begint

Moeilijke tijden. Als u diensten of goederen levert aan andere ondernemers, loopt u door de coronacrisis een grotere kans dat uw facturen niet betaald zullen worden. Ook uw klanten hebben immers een flinke financiële schok moeten verwerken (die ze zelfs misschien niet meer te boven komen).

Tracht met een voorschot te werken. Het vragen van een voldoende hoog voorschot voor u aan de slag gaat bij uw klant, is alvast de veiligste weg om u te wapenen. Weet wel dat de kans bestaat dat uw klant dit niet zal willen (of kunnen) betalen. Bij nieuwe contracten die u aangaat, is het een kwestie van onderhandelen en beslissen hoe graag u de klant wilt binnenhalen.

Voor bestaande klanten waar u altijd ‘zonder voorschot’ mee gewerkt heeft, zal dit – zowel juridisch als commercieel – moeilijker liggen om dat nu ineens wel te doen. U zal dan opnieuw aan de onderhandelingstafel moeten gaan…

Vraag waarborgen. U kunt ook eventueel aan uw klanten vragen om een waarborg te verstrekken voor u met hen in zee gaat. Denk daarbij bv. aan een bankwaarborg (bij een belangrijk contract) of een borgstelling van de bestuurder (als uw klant een vennootschap is).

Houd er rekening mee dat als de borgstelling uitgaat van iemand anders dan bv. de bestuurder van uw klant (zo bv. diens ouders), deze aan strikte voorwaarden moet voldoen en bij een faillissement ook wel eens in vraag gesteld kan worden.

Kredietverzekering? U zou ook kunnen werken met een kredietverzekering. Op die manier verzekert u zich tegen een wanbetaling door uw klant. Als uw klant uiteindelijk uw factuur niet betaalt… zal de kredietverzekeraar u uitbetalen.

Let op!  Weet wel dat hieraan een aanzienlijke kostprijs gekoppeld is, dat u vaak niet elke klant kunt verzekeren en dat er ook een plafond is op wat de kredietverzekeraar u uitbetaalt als uw klant uw rekening uiteindelijk niet voldoet.

U wapenen eens u een opdracht heeft

Laten betalen bij levering. Probeer minstens aan uw klant boter bij de vis te vragen waarbij die dadelijk bij de levering van de goederen of de prestatie betaalt. Zo kunt u bv. aangeven dat u het product of de dienst maar ‘levert’ bij uw klant als die op dat moment dadelijk uw rekening betaalt.

Voorzie dan ook in uw contract of uw algemene voorwaarden dat bij gebreke aan betaling bij levering, u niet verplicht bent om tot de levering over te gaan.

Factureer op tijd en/of tussentijds. Zorg er minstens voor dat u kort op de bal speelt. Factureer dadelijk of op geregelde basis als u regelmatig leveringen doet of een langdurige dienst levert. Voorzie een betalingstermijn voor uw klant die voldoende kort is.

Korting contant:  U zou ook eventueel een korting (van bv. 2% op het factuurbedrag) kunnen geven als uw klant dadelijk bij ontvangst van uw factuur betaalt.

Volg openstaande facturen snel op. Wacht ook niet met uw klant aan te manen als een betaling niet op de vooropgestelde uiterlijke betalingstermijn volgt. Helpt een telefoontje of een vriendelijke herinnering dan niet binnen de week, stuur dan een aangetekende ingebrekestelling en ga (desnoods) snel tot invordering over. Think eXago!!!

Voorzie ook hier in uw algemene voorwaarden dat bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, u het recht heeft om verdere prestaties of leveringen op te schorten en dat ook uw niet-opeisbare facturen in dat geval dadelijk en integraal opeisbaar worden.