Een factuur van vier jaar oud, nog te betalen?

U krijgt een factuur van een leverancier voor een levering van vier jaar geleden. Is dat nu niet wat lang geleden, moet u dat nog wel betalen? Hoe zit dat precies en wat vond de rechter daar uiteindelijk allemaal van?

Een factuur uit de oude doos…

Een factuur van jaren geleden. Uw leverancier deed blijkbaar een zomeropkuis. Onverwacht komt hij immers op de proppen met een factuur voor iets wat intussen al vier jaar geleden is.

Is zo’n factuur niet na één jaar verjaard? Neen, dat is jammer genoeg niet het geval. Die verjaringstermijn van één jaar geldt immers enkel tegenover consumenten (art. 2272, lid 2 BW) .

Tip. Die termijn van één jaar geldt bovendien niet als er een schriftelijk bewijs is zoals een afgetekende leveringsbon of een bestelbon. In dat geval geldt nl. ook tegenover consumenten de algemene gewone verjaringstermijn van tien jaar.

Verjaring na vijf jaar? Dat is enkel het geval als het gaat om kosten die per jaar of per maand betaald moeten worden zoals telecomfacturen, huurgelden, energieleveringen, onderhoudscontracten, enz. Die verjaren effectief na vijf jaar (art. 2277, lid 4 BW) en ongeacht of het gaat om een factuur aan een professionele klant dan wel aan een consument. De aard van de afnemer is in dit geval m.a.w. niet van belang.

Pas na tien jaar tegenover professionelen. Zo’n factuur van een leverancier is m.a.w. niet zo snel verjaard. Dat is pas tien jaar na de levering het geval. Stuurt een leverancier u nog een factuur van vier of zes jaar geleden, dan moet u die dus in principe nog altijd betalen. Het volstaat dus zeker niet om te zeggen dat de factuur te laat is.

Let op! Daar zijn wel specifieke afwijkingen op. Zo verjaren medische facturen na twee jaar, die voor het ereloon van advocaten en deskundigen na vijf jaar en die van het ereloon van de gerechtsdeurwaarder na één jaar.

Tip. Zelf kunt u dus ook nog gerust zo’n oude factuur sturen naar een klant indien u dit even uit het oog verloor.

Hoe gaat u daar dan mee om?

Ik weet niets meer van die levering? Hoe langer geleden, hoe meer uw geheugen u uiteraard in de steek laat… Krijgt u een oude factuur voor een levering waar u echt niets meer van weet, dan speelt u het best op zeker en protesteert u die zo snel mogelijk. Het is dan aan de leverancier om zelf bewijsmateriaal, zoals een leveringsbon, te tonen waaruit blijkt dat hij effectief geleverd heeft. Kan hij die documenten niet voorleggen, dan kan hij uiteraard geen betaling meer vragen.

Had ik dat toen niet cash betaald? Mogelijk weet u inderdaad nog dat er een levering was, maar gaat u ervan uit dat u dat toen direct cash betaald heeft. Dat is voor u al vervelender. Het is immers in principe aan u om te bewijzen dat u dit al betaald heeft.

Tip. Heeft u betaald via overschrijving, dan zal u in principe nog wel het bankrekeninguittreksel kunnen voorleggen. Samen met uw boekhouding moet u dat in principe immers tien jaar bijhouden.

Na zo’n zes, zeven jaar is men soms soepeler. Gelukkig maar. Uw collega kreeg een factuur zes en een half jaar nadat hij een levering ontvangen had. De rechter stelde vast dat die leverancier in die ganse periode nooit achter zijn centen gezeten had, hoewel ze regelmatig contact hadden.

Tip. De rechter vond dat dit toch wel een vermoeden creëerde dat uw collega die factuur toen cash betaald had, ook al kon hij dat na al die jaren niet echt meer zwart-op-wit bewijzen (kh. Turnhout, 07.11.2013)